پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لیست دروس ترم اول ویژه ورودی های نیمسال دوم 99
1

3

4

5

کشاورزي -علوم وصنايع غذايي

8

کارشناسی حرفه ای گرافیک تصویر سازی

9

معماری

10

کارشناس حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی

11

حسابداري

12

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

13

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

14

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

15

تربیت بدنی


1

کارداني پيوسته الکتروتکنيک - برق صنعتي

2

کارداني پيوسته - معماري

3

حسابداري

4

کارداني پيوسته کامپيوتر

5

کارداني پيوسته گرافيك - گرافيك

7

تربيت بدني


1

هنرهاي تجسمي -گـرافيک

2

حسابداری

3

نقشه برداری

4

نرم افزار کامپیوتر

5

امور زراعی و باغی -تکنولوژی گیاه پزشکی

6

معماري


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0