پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فیلم آموزش نحوه کار باسیستم ویژه دانشجویان

 


فیلم آموزش ثبت نمره توسط استاد

 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0