ارتباط با بازرسی

Tel:03433230355  -  09130694264

Email:Region.6@bazresi.iau.ir


آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0