پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

عکس

فاطمه حسن زاده

دکتری

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی


زهرا شیبانی

دکتری

مهندسی کشاورزی-حشره  شناسی


نجمه عظیمی زاده

دکتری

مهندسی کشاورزی-حشره  شناسی


مهدیه رستمی

دکتری

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی


پونه طبیب زاده

دکتری

حقوق روابط بین الملل


مژگان مسعودی

دکتری

شیمی آلی


ملیکه بهشتی فر

دکتری

مدیریت دولتی


مریم مهریزی

دانشجوی دکتری

معماری


فرشته کامیاب

دکتری

باغبانی


فاطمه موسی نژاد

دانشجوی دکتری

حسابداری


مهدیه فرحبخش

دانشجوی دکتری

معماری


حمید رضا یزدان پناه

دکتری

زراعت


حمید محمدی علی آباد

دکتری

باغبانی


حمید حسینی نوه

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی


سید مهدی احمدی موسوی

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی


محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دکتری

حقوق


سید مصطفی ترابی

دانشجوی دکتری

کامپیوتری-نرم افزار


ابراهیم انوشه

دکتری

علوم سیاسی


عظیم محمد خانی

دانشجوی دکتری

کامپیوتری-نرم افزار


علی کامیاب

دانشجوی دکتری

معماری


سید محمدرضا حسینی پور

دکتری

اقتصاد کشاورزی


محمد ضیاءالدینی

دکتری

مدیریت دولتی


علی باقری زاده

دکتری

علوم سیاسی


علی نمازیان

دانشجوی دکتری

حسابداری


عبدالمهدی حیدری

دکتری

حقوق خصوصی


حجت صفری کمال آباد

دانشجوی دکتری

زراعت


محسن صفریان

دانشجوی دکتری

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی


حسین دهقانی راینی

دانشجوی دکتری

ریاضی محض


مسعود باقری

دانشجوی دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی


وحید شریفی

دانشجوی دکتری

عمران-سازه


محمد رضا حسنی

دکتری

مهندسی کشاورزی-حشره  شناسی


علیرضا هادی پور

دانشجوی دکتری

ریاضی کاربردی


حسین اسلامی

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی


خسرو وفایی سعدی

دکتری

علوم سیاسی


زینب کلانتری

دانشجوی دکتری

کامپیوتر-معماری سیستمهای


فرزانه احمدی

دکتری

بیوتکنولوژی  گیاهی


مهدی باقری زاده

دکتری

کامپیوتر-معماری سیستمهای


حسام رهبری مقام

دکتری

مهندسی برق-قدرت


ریحانه طاهری

دانشجوی دکتری

مهندسی برق-الکترونیک


محمد مهدی مهران

دکتری

معماری


علیرضا غفاری

دکتری

معماری


امیر رجبی  بهجت

دکتری

کامپیوتر-هوش مصنوعی


امید پور گله داری

دکتری

کامپیوتر-امید پور گله داری


فاطمه السادات رباطی

دکتری

مدیریت آموزشی


امان الله علیمرادی

دکتری

فقه و مبانی حقوق خصوصی


حسن تاجیک محمدیه

دکتری

زبان و ادبیات فارسی5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0