پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی :  دکتر علی باقری زاده             رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی :دکتری  علوم سیاسی                    تلفن : 31313010


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0