• ساعت : ۱۴:۲۴:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 2120
اطلاعیه در خصوص آزمون جامع دكتری
کلیه دانشجویان مقطع دکتری که در نیمسال جاری قصد شرکت در آزمون جامع را دارند در صورتیکه درس مذکور را انتخاب نموده اند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه فرم درخواست شرکت در آزمون جامع را دریافت و پس از تکمیل تحویا اداره آموزش نمایند ، بدیهی است در غیر اینصورت امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.

کلیه دانشجویان مقطع دکتری که در نیمسال جاری قصد شرکت در آزمون جامع را دارند در صورتیکه درس مذکور را انتخاب نموده اند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه فرم درخواست شرکت در آزمون جامع را دریافت و پس از تکمیل تحویا اداره آموزش نمایند ، بدیهی است در غیر اینصورت امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0