ایاب و ذهاب
ایاب وذهاب دانشجویان به توسط اتوبوسرانی شهرداری وبه صورت کارت هوشمند تردد از دانشگاه به تمام نقاط شهرانجام می شود.برنامه جدیدمسیرهای تردد اتوبوسها وساعات رفت وبرگشت اتوبوسهابه دانشگاه وبالعکس به پیوست می باشد.
ساعت ومسیرحرکت سرویسهای دانشجویی.pdf


آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0