صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English يکشنبه, 30 آذر 1393          
منوی اصلی

اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی
دسته بندي اخبار
  آرشيو اخبار

چارت سازمانی

نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا

دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول

دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد

پیرو اطلاع قبلی آقای سیدمحمدامیری

تا تاریخ 93/9/20 به مدیر گروه مراجعه در غیر

اینصورت  دروسی که برای ترم  شما نبوده حذف خواهد شد  


تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شد


برنامه امتحانی در سیستم ثبت گردید لطفا ملاحظه نماییداولین جلسه وصایا با جناب استاد رضایی در تاریخ 93/9/26 برگزار میگردد

 
 
  
از این تاریخ به بعد جهت ثبت مو ضوع و پروپزال به وب سایت

دانشگاه مراجعه  و در ستون سمت راست سامانه پایان

نا مه  هارا کلیک کرده  کلیه مراحل در این قسمت 

درج گردیده است 
 
   
درخصوص دروس جبرانی(منطق-آشنایی با


کامپیوتر-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
 


قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق
 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

روانشناسی جنایی 

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر رمضانی  

دکتر معنوی

دکتر بابائی  

دکتر پاک نیت

 

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

11102 

11106 

11103 

11107 

11104 

11108 

11105

11109 

جلسه اول

93/7/3 93/7/4 93/7/10 93/7/11

93/7/25 

93/7/24 93/8/21 ازساعت 12-8

93/8/21 از ساعت 6-2 

جلسه دوم  

93/7/24 

93/7/25

93/8/9

93/8/8 

93/8/29 

93/8/30 

 93/9/14 از ساعت 6-2

93/9/14 از ساعت 12-8

جلسه سوم  

93/9/20 93/9/21 93/9/07 93/9/06 93/10/11 هردو گروه با هم در هر دو روز 93/10/11

93/9/26از ساعت 12-8 

93/9/26 از ساعت 6-2

جلسه چهارم  

93/10/5 93/10/04 93/10/12 93/10/12 93/10/10از ساعت
6-2
93/10/10 از ساعت 12-8

 

 

2-      دروس ترم  دوم امتحان میان ترم جرمشناسی در جلسه چهارم برگزار میگرددضمنا حضور کلیه دانشجویان الزامی است 
  
عدم حضور در کلاس پزشکی  قانونی به منزله حذف درس می باشد

 

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی
آقایان

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

دکتر نیازپور

دکتر پورحبیبی

دکتر  امینی زاده

دکتر ا صادق نژاد

دکتر دلیر

دکتر ابراهیمی

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

مشخصه

11110 

11116

11111 

11117 

 11112

 11118

11113 

11119 

11114 

11120 

 11115

11121 

جلسه اول

93/8/1 93/8/1 93/8/23 93/8/09

93/8/7  از ساعت 12-8

93/8/7  از ساعت 18-14

 93/7/29
12-8

 93/7/29
6-2

93/7/10 93/7/11 93/7/18 93/7/18

جلسه دوم  

93/9/20

93/9/20

93/9/14 از ساعت 14-20

93/9/14 از ساعت 8-14

93/8/28از ساعت 12-8

93/8/28 از ساعت 6-2

93/8/28از ساعت
 6-2

93/8/28
از ساعت 12-8 

93/8/9 

93/8/8 93/09/07 93/09/06

جلسه سوم

93/9/21 93/9/21  از ساعت 8 صبح 93/9/28 93/9/28 از ساعت 8 صبح

93/9/5 از ساعت 6-2 

93/9/5 از  12-8 

93/9/5 از 
 12-8

93/9/5 از

6-2
93/9/06 93/9/07 93/10/10 هر دو کلاس با هم در هر دو روز 93/10/10    هردو کلاس در هردو  دو روز

 جلسه چهارم

93/10/3 

93/10/03 

 

93/9/12, 93/918

93/9/12, 93/9/18 

 93/9/27از ساعت 12-8

93/9/27 از ساعت 12-8 هر دو گروه باهم

93/10/5

93/10/4 

93/10/11 

93/10/11 

آشنایی با کامپیوتر با مشخصه 11141 -----9307/24 از ساعت 14 - جلسه دوم  93/9/13 از ساعت 14 - جلسه سوم و پایانی 93/9/27  

  از ساعت 14 ضمنا برنامه امتحانی این درس  نیز حتما در این جلسه اعلام میگردد      3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

              کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت به مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .

 

 
 
دومین جلسه  گروه سوم روش تحقیق (خانم ها) 93/8/04  از ساعت 12   -جلسه سوم  (آخر)در هر دو گروه آقایان که تداخل نداشتین میتوانیدشرکت نمائید
دومین  جلسه گروه سوم (خانم ها) جامعه شناسی  93/8/22 از ساعت 8  -- جلسه سوم 93/9/6 در صورت تداخل در یکی از گروههای بعدی که اعلام میگردد شرکت نمایید  - جلسه آخر93/9/26 هر سه گروه با هم

 
دانشجویان محترم  درس متون فقه در تاریخ های 93/9/29 و 93/10/6 هر دو گروه در کلاس بعدازظهر حضور داشته

باشند
 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق به سه گروه تقسیم شد

جامعه شناسی به سه گروه تقسیم شد

 

 دکتر پاک نیت  

دکتر  علیمرادی

دکتر صبوری

دکتر  وفایی

دکتر صادق نژاد

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

مشخصه

 11122

11127 

11123 

11128 

11124 

 11129

11125 آقایان

11130  آقایان

 11126 آقایان

 11131 آقایان

جلسه اول

93/8/23

93/8/22 

93/8/1 93/8/2 93/7/11 93/7/18

93/7/30 

93/8/1

جلسه دوم  

93/9/12 93/9/13 93/9/07 93/9/06 93/8/16 93/8/30 93/8/21 93/8/29

جلسه سوم  

93/9/28 93/9/27 93/9/21

93/9/20 

93/09/29 از 14-8 93/9/28

93/9/20 

93/9/19

جلسه چهارم  

93/10/12 93/10/11 93/10/11 93/10/12

----

-------

93/9/26 93/9/26


 منطق با مشخصه 11139   93/7/19  از ساعت 8 صبح -جلسه دوم 93/8/17 -جلسه سوم 93/9/8 از ساعت  14-8  (در هر کلاسی که تداخل ندارید شرکت کنید)
منطق با مشخصه 11142       93/7/26 از ساعت 8 صبح -جلسه دوم 93/8/24 -جلسه سوم 93/9/8 از ساعت 20-14
 

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر 


ادامه دارد
 

       دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

         همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

           کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

ارتودنسی

energy exploration

طراحی وب

snake

ترک