سه‌شنبه, 5 مرداد 1395

منوی اصلی


اخبار گروه ارشد جزا و جرم شناسی

دسته بندي اخبار 

چارت سازمانی


کلاس دکتر صبوری و دکتر دلیر به 31 اردیبهشت تغییر داده شد


کلاس وصایا با استاد رضایی در تاریخ های

3 و 11 خرداد برگزار میگردد لذا شرکت

در یکی از روزها کافی میباشد

 

کلاس منطق هر هفته ساعت 18 الی 20

کلاس منطق امروز مورخ 1/02/95 برگزار نمیگردد.

قابل توجه دانشجویان محترم به دلیل تعطیلی های مکرر پنجشنبه کلاس های دوم اردیبهشت برگزار میشود.

 


دانشجویان جدید الورود حتما مطا لب زیر را مطالعه نمایند.


نظر به مشکلات پیش آمده و لزوم گذراندن 4 ترم درسی لذا


دانشجویان غیر مرتبط در ترم دوم دروس ارائه شده برای ترم اول


دانشجویان مرتبط ودر ترم سوم دروس ترم دوم ودر ترم چهارم

دروس ترم سوم دانشجویان مرتبط را اخذ نمائید و اخذ پایان نامه

در ترم پنجم برای دانشجویان امکان پذیر است و مسئولیت عدم

اجرا این شرایط  برعهده دانشجو می باشد

تاریخ ارجاع پروپوزالهای دانشجویانی  که در سامانه پایان 

نامه  ثبت

شده اندبه مدیرگروه    بیستم هرماه میباشدطبق نظر معاونت محترم آموزشی دانشجویان در زمان تعیین شده

بایستی جهت ثبت دروس ،پایان نامه ، تمدید پایان نامه به

سایت مراجعه در غیراینصورت عدم مراجعه محسوب خواهند شد


درخصوص دروس جبرانی(منطق-


روش تحقیق-وصایا عینا با همین


عنوان در دوره کارشناسی  ) 
قابل توجه  کلیه دانشجویان محترم


مسئولیت عدم


اخذ دروس بالا در زمان  دفاع وفراغت از


تحصیل برعهده دانشجو میباشدو تا دروس فوق


را پاس ننمائید نمی توانید از پایان نامه 


خود دفاع نمائید 


 لذا در این


زمینه دقت نظر کافی داشته و حتما با


مدیرگروه مشورت نمائید 
بر
نامه زمانبندی تشکیل کلاس های ارشد حقوق 

 

1-  دروس ترم سوم  

 

جزای بین الملل     

حقوق جزای اختصاصی 2

تاریخ تحولات

جزای عمومی 2 

 

دکتر زمانی

دکتر حسین اسلامی

دکتر پاک نیت
تغییر استاد غلامی
دکتر حسین اسلامی

 

1

2

1


1


1

2

مشخصه

11123

       11124
     11125

 

 11127

 

    11129
     11130

جلسه اول

6/12/94
94/12/07
29/11/94
8تا12

24/02/95
کنسل شد


29/11/94

14تا18

گروه دو در گروه یک ادغام گردید

جلسه دوم  

12/12/94
13/12/94

20/01/95
8تا12
کنسل

12/03/95

20/01/95
14تا16
کنسل
گروه دو در گروه یک ادغام گردید

جلسه سوم  

01/02/95
02/02/95
03/02/95
8تا12

13/03/95

03/02/95
14تا16

جلسه چهارم  

9/02/95
اتمام کلاس

10/02/95
اتمام کلاس
17/02/95
8تا12
31/02/95
8تا12


14/03/95

1702/95
14تا16
31/02/95
14تا16


 

 

2-      دروس ترم  دوم   

دروس

جرم شناسی

پزشکی قانونی

جزای اختصاصی 1

کیفری اقتصادی

آیین دادرسی کیفری

سمینار

 

جلسات 

دکتر موسوی

دکتر پور حبیبی 

دکتر صبوری پور

دکتر موسوی

دکتر دلیر 


دکتر موسوی

 

 

1

2

1

 2

1

2

1

2

1

2

1

2

 3                    

مشخصه

 11112


11113

11132

11134


   1111411115

11116

 

11117

 11118

11119

11120

11121

 11122

جلسه اول

26/01/95
8تا11

26/01/95
11تا13/30

14/12/94
8تا14

14/12/94
14تا20

6/12/94

7/12/94

26/01/95
13تا14

26/01/95
14تا15


07/12/94

06/12/94

26/01/95
15تا16

26/01/95
16تا17

 26/01/95
17تا18

جلسه دوم  

02/02/95
8تا11

02/02/95
11تا13/30

27/01/95
8تا14
27/01/95
14تا20

19/01/95

تصحیح شد 20/01/95

02/02/95
13تا14

02/02/95
14تا15

20/01/95

19/01/95

02/02/95
15تا16

02/02/95
16تا17

 02/02/95
17تا18

جلسه سوم

16/02/95

8تا11

16/02/95
11تا13/30

17/02/95
8تا14

17/02/95
14تا20

09/02/95

10/02/95

16/02/95

13تا14

16/02/95

14تا15
تاریخ جدید 23/02/95
24/02/95
تاریخ جدید

 16/02/95

15تا16

 16/02/95

16تا17

16/02/95

17تا18

 جلسه چهارم

30/02/95
8تال11

30/02/95
11تا13/30

07/03/95
8تا14
07/03/95
14تا20

31/02/95
8تا14

تغییر داده شد

31/02/95
14تا20


30/02/95
13تا14

30/02/95
14تا15
31/02/95
از14تا20
31/02/95
از8تا14

 30/02/95

15تا16

 30/02/95

16تا17


 30/02/95

17تا18

 


3- ترم اول (از دروس اصلی ) 

 

کلیه کلاسها از ساعت 8 صبح برگزار میگردد قابل توجه دانشجویان ترم اول کلیه


دروس شما یا در گروه اول  یا در گروه دوم بایستی ثبت گردد در غیر اینصورت ب


ه مشکل تداخل کلاسی بر خواهید خورد ضمنا کلیه ا


اطلاع رسانی ما از طریق همین وب سایت میباشد .


قابل توجه دانشجویان ترم اول : دانشجویانی که درس منطق ووصایا  را در دوره کارشناسیپاس نکرده اند

موظف به اخذ

درس  منطق در ترم اول میباشند0


 

 

جزای عمومی1

متون فقه جزایی

متون حقوقی به

 روش تحقیق

جامعه شناسی جنایی

 

دکترحامد رحمانیان 

دکتر
حسین اسلامی
دکتر دبستانی  گروه 1:دکتر وفائی 

دکتر الله وردی

 

1


1


1


1

   

1


مشخصه

11102

11104

 

11106

11108

11110

جلسه اول

14/12/94


30/11/94
از ساعت 8 صبح

05/12/94
8تا11/30


30/11/94
14تا1820/12/94
21/12/94

جلسه دوم  

20/01/95


13/12/94
8تا13


19/12/94
8تا11/3014/12/94
16تا18
08/02/95

جلسه سوم  

10/02/95

19/01/95
8تا14
کنسل

18/01/95
8تا11/30

27/01/95
ساعت 12تا16تغییر داده شد


09/02/95

جلسه چهارم  

95/02/24
اتمام کلاس

16/02/95
30/02/95
8تا141/02/95
8تا11/3015/02/95
8تا11/30
29/02/95
8تا11/30

کنسل

تاریخ جدید
5/03/95

از 8تا11/30


10/02/95
ساعت 12تا
16
24/02/95
12تا16
07/03/95
12تا16


اتمام کلاس


 
اولین جلسه منطق 19 اسفند ساعد 18 ال 20 برگزار میگردد.

شروع تمامی کلاسها از ساعت 8 صبح بوده و تا 6 بعد از ظهر ادامه دارد
 

دانشجویان می بایست تنها از ورودی و گروه مورد نظر خود مشخصه ها را انتخاب نمایند در صورت انتخاب موارد دیگر که

با هماهنگی مدیرگروه بایستی انجام شود هرگونه تداخل کلاسی و امتحانی بر عهده خود دانشجو خواهد بود

        

همیشه قبل از تصمیم به شرکت در کلاس برنامه کلاسی خود را کنترل کنید.

         

 کلاسها برای هر درس در هرماه یک روز کامل برگزار میگردددانشجویان محترم ارشد چنانچه پس از گذراندن کلیه واحد های درسیشان معدل کمتر از 14 داشته باشند اجازه دفاع از پایان نامهرا ندارند ضمن مراجعه به

کارشناس رشته وارسال فرم خلاصه وضعیت به کمیسیون موارد خاص ،مجوز دفاع صادر میگردد

 ---------------------------


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8